Komora pojišťovacích zprostředkovatelů
 

...hájíme zájmy pojišťovacích zprostředkovatelů      

 

Do členské sekce jsou nově přidány tyto informace:

  • Konzultační materiál Ministerstva financí k transpozici směrnice IDD (která vyústí ve změnu, resp. zrušení zákona č. 38/2004 Sb.)

  • Přehled konzultačních otázek a formulář pro odpovědi

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 o distribuci pojištění

  • Názory z řad odborné veřejnosti

  • Co je dobré mít průběžně zkontrolováno pro případ kontroly z ČNB

  • Stanovení nové ceny budovy nebo haly

Roční výkaz činnosti Členské příspěvky Přihláška
 

Představení Komory pojišťovacích zprostředkovatelů

Hlavní činností Komory je vypracovávání a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a dalších předpisů, souvisejících s touto činností. Chceme tím napravit stávající kurs, kterým se pravidla pro zprostředkování pojištění ubírají.

V krátkodobém horizontu se jedná především o zastavení novely zákona č. 38/2004 Sb., která se pod údajnou snahou o ochranu spotřebitele a stanovení lepších pravidel pro zprostředkování pojištění snaží o lepší fungování trhu.

Tato snaha je však nekompetentní. Nebo si myslíte, že ke kultivaci trhu přispěje, když se budeme muset znovu přeregistrovávat? Pokolikáté už? /

Opravdu je nezbytné, abychom všichni znovu dělali odborné zkoušky? Zkušebními otázkami typu: „Je střetem zájmů, když je člen vlády současně členem dozorčí rady pojišťovny?“ se odborná úroveň pojišťovacích zprostředkovatelů určitě nezlepší.

Je opravdu nutné zrušit kategorie pojišťovací makléř a pojišťovací agent a zavést kategorie samostatný zprostředkovatel a vázaný zástupce? Nebo je to jen reakce na nepochopení kategorií makléř a agent?

Necháme si líbit pravidelné roční poplatky za nic? Jedná se o pravidelné roční poplatky za každou registraci. A označení „za nic“ vychází z faktu, že příjemce, ČNB, o zaplacení poplatku ani nevydá potvrzení, ani nezkoumá, zda plátce splňuje podmínky dané zákonem.

Podle našeho názoru je žádoucí nastavit pravidla, kterými se zprostředkování pojištění má řídit. To by měl dělat ten, kdo má o pojištění přehled, zná praxi a každodenní problémy, které pojišťovací zprostředkovatelé řeší. Ten, kdo nikdy nepojistil ani přívěsný vozík, pravidla určovat nemůže, nebo snad ano?

Proto se na Vás, jako na zprostředkovatele, který ví, co je to zprostředkování pojištění, obracím s žádostí o pomoc. Chceme být odbornou platformou, která zprostředkování pojištění jasně zformuluje a stanoví postupy řešení.

Je lhostejno, zda je 5 kategorií pojišťovacích zprostředkovatelů, či zda znají odpovědi na otázky ve zkušebních testech, které nemají s odborností nic společného. Podstatné je, aby zprostředkovatelé znali pravidla a ta dodržovali.

Těmi pravidly je například:

- Způsob oceňování majetku. Protože dosud neexistuje shoda všech pojistitelů nad jednoznačným postupem výpočtu pojistné částky, je nutné požádat vyšší autoritu o stanovení pravidel, ta přijmout a dodržovat.

- Jednoznačně stanovit další postupy při zprostředkování. Příklad: klient uvede adresu místa pojištění. Má zprostředkovatel povinnost ověřit správnost tohoto údaje na katastru nemovitostí? Je totiž časté, že udávaná adresa označuje pouze jednu konkrétní nemovitost, zatímco ostatní nemovitosti v areálu závodu mají buď jiná čísla, nebo jsou bez čísla popisného. Problém, který z toho vznikl: odmítnutí pojistného plnění. Kdo za něj odpovídá?

- Odpovědnost zprostředkovatele vztahovat pouze k porušení jasného zadání klienta. Příklad: klient žádá o živelní pojištění. Klient tedy nemůže uplatnit na zprostředkovateli náhradu škody za to, že mu současně nenabídnul i pojištění přerušení provozu nebo odpovědnost za škodu.

- Jednoznačně stanovit, zda má zprostředkovatel povinnost posoudit zabezpečení majetku ve vztahu k požadavkům pojistitele (při pojištění škod způsobených krádeží vloupáním) a stanovení postupu pro případ, že požadavky na zabezpečení nejsou splněny tak, aby pokrývaly celou pojistnou částku.

- Pro oblasti životního pojištění stanovit, že pokud pojistitel podmiňuje uzavření pojistné smlouvy zjišťováním zdravotního stavu klienta, učiní se tak výhradně výpisem ze zdravotní dokumentace, nikoliv vypisováním zdravotního dotazníku klientem. Tím se znemožní odmítnutí pojistného plnění z důvodu, že klient popsal svůj zdravotní stav nepřesně.

- A mnoho dalších pravidel, jejichž soubor tvoří ta ona často diskutovaná odborná péče.

Je zřejmé, že výše uvedená problematika je tak široká, že je cenný každý názor, který pomůže napravit stávající úroveň „regulace“ trhu.

S tím souvisí i ulehčení života zprostředkovatelů od nesmyslných povinností, např. povinností předkládat každoročně výkazy PA a PM. Jiný význam, než šikanování zprostředkovatelů při kontrolách, výkazy nemají.

V případě, že Vás tento dopis nezaujal, nebo máte k němu výhrady, rád je přijmu. I nesouhlasné názory považuji za možný přínos pro nápravu stávajícího stavu. Pokud máte pocit, že Vás tento dopis oslovil, mám z toho radost. Na stránkách www.komorapz.cz je přihláška ke členství. Prosím, vyplňte ji a zašlete na níže uvedenou adresu.

S přáním úspěchů

Ing. Gustav Vacek

předseda

 

 


Komora pojišťovacích zprostředkovatelů  
Borská 2718/55, Jižní Předměstí
301 00 Plzeň
tel. 777 289 120, 377 372 579
www.komorapz.cz
predsednictvo@komorapz.cz
 Číslo účtu: 2700641668 / 2010 (Fio banka)
 IČ 03212408