8. 2. 2019

Pád na chodníku / odpovědnost za újmu.
Zákon č. 13/1997 Sb., § 27, odst. 3: „Vlastník místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti…“
Zákon č. 13/1997 Sb., § 26, odst. 7: „Závadou ve schůdnosti pro účely zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobenému stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.“
Pro vznik odpovědnosti za újmu tedy není podstatné, zda bylo či nebylo posypáno, ale zda chodec mohl či nemohl předvídat změnu ve schůdnosti. Tomu odpovídá i rozsudek Nejvyššího soudu 25 Cdo 1713/2008, který uvádí, že za škodu vzniklou pádem na namrzlém a neposypaném chodníku vlastník chodníku neodpovídá.
Pro úplnost připomínám mistrovské dílo advokáta, který vymohl náhradu újmy i v takovém případě, ale na základě porušení práv poškozeného daných Listinou základních práv a svobod – viz nález Ústavního soudu ÚS 2315/15.