Cíl stanoviska

V tomto stanovisku poskytuje ČNB odpověď na otázku, zda jsou v kontextu povinnosti jednat v nejlepším zájmu zákazníka přípustné obchodní slevy, spočívající v tom, že část uhrazeného pojistného je vrácena pojišťovacím zprostředkovatelem zákazníkovi formou tzv. cashbacku.

Shrnutí stanoviska

Obchodní slevy poskytované pojišťovacím zprostředkovatelem z jeho zdrojů formou tzv. cashbacku nepředstavují porušení požadavků ZDPZ, pokud jsou zákazníkům poskytovány transparentně, neodvádějí od podstaty produktu, nesvádějí zákazníka ke sjednání pro něj nevhodného pojištění a pokud jsou dodrženy další podmínky a omezení stanovené ZDPZ a případně dalšími relevantními právními předpisy.

Odůvodnění

Jak ČNB uvedla ve svém výkladovém stanovisku k obchodním slevám při distribuci pojištění, poskytnutí obchodní slevy závislé na uvážení prodejce, v daném případě pojišťovacího zprostředkovatele, zákony ani přímo použitelné předpisy Evropské unie nezakazují, vyplývá z nich ovšem vícero omezení. Pokud jsou tato omezení respektována, není porušením ZDPZ, zejména povinnosti jednat v nejlepším zájmu zákazníka stanovené v § 72 odst. 1, poskytnutí obchodních slev, zde formou tzv. cashbacku.

Obchodní slevy formou tzv. cashbacku ze zdrojů pojišťovacího zprostředkovatele v důsledku snižují výši pojistného, kterou nese zákazník, a naplní pojem tzv. zákaznické pobídky. Tento pojem sice ZDPZ nepoužívá, nicméně reguluje vztahy se stejným věcným obsahem v § 75, podle něhož:

„Pojišťovna a pojišťovací zprostředkovatel nesmí v souvislosti se svou činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, jinými právními předpisy v rozsahu, v jakém se vztahují k distribuci pojištění nebo zajištění, a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti distribuce pojištění, včetně neobvyklé úplaty za poskytovanou službu nebo jakékoli jiné neopodstatněné výhody finanční, materiální nebo nemateriální.“

Na posouzení oprávněnosti takto poskytnuté výhody zákazníkovi má přirozeně vliv, za jakých konkrétních podmínek byla výhoda poskytnuta. Snížení ceny nabízeného produktu formou tzv. cashbacku nelze samo o sobě považovat (např. jen s ohledem na její výši) za nedovolenou pobídku ve smyslu § 75 ZDPZ, pokud nemůže vést k porušení povinností stanovených ZDPZ a dalších předpisů, které se vztahují k distribuci pojištění, ale pouze zákazníkovi umožňuje získat poptávané (nabízené) pojistné produkty levněji.

Pro slevy formou tzv. cashbacku dále platí výklad ohledně dodržení pravidel pro sjednávání pojištění, jako je náležité zjištění požadavků, cílů a potřeb zákazníka, pravidel produktového řízení atd., obsažený ve stanovisku k obchodním slevám při distribuci pojištění, týkajícím se individuálních obchodních slev. To, co je tam uvedeno pro případ individuálních obchodních slev, platí rovněž pro slevy poskytované formou tzv. cashbacku, a to s ohledem na povinnosti pojišťovacího zprostředkovatele.

Podstatné je, zda cashback poskytovaný zákazníkovi neovlivňuje plnění povinností zprostředkovatele jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka (§ 72 odst. 1 ZDPZ). To mimo jiné znamená, že podmínky poskytnutí pobídky by měly být vždy transparentní, tj. mělo by být jasné, kolik činí pojistné (je třeba v tomto kontextu klást důraz na předsmluvní informační povinnosti vůči zákazníkovi) a kolik činí poskytovaná sleva. Poskytnutí pobídky by nemělo odvádět pozornost od podstaty nabízeného produktu zákazníka ani nežádoucím způsobem podněcovat ke sjednání pro něj nevhodné smlouvy. Zároveň by prostřednictvím pobídky neměl být vyvíjen tlak na zákazníka k rychlejšímu a neuváženému sjednání pojištění. K porušení povinností zprostředkovatele by tak mohlo dojít například tehdy, pokud by nabídkou cashbacku byla odváděna pozornost od rozsahu pojistného krytí, výše dalších nákladů (poplatků apod.) či dalších charakteristik pojištění, nebo by zákazník byl vyzýván k rychlejšímu uzavření pojistné smlouvy bez dostatečného vysvětlení či seznámení se s jejím obsahem.

Zdroj: ČNB, RS2024-18