3. 9. 2020

Odborné zkoušky nestihne absolvovat polovina zprostředkovatelů.
Podle dat ČNB vykonalo zkoušku v:
3. Q / 2019: 49
4. Q / 2019: 568
1. Q / 2020: 5.565
2. Q / 2020: 11.166
tj. celkem 17.348 uchazečů.
Pojišťovacích zprostředkovatelů je přitom necelých 40 tisíc IČ, k nim nutno přičíst všechny jejich zaměstnance, dále zaměstnance bank, pojišťoven, pošty, autobazarů, atd. Myslím, že se bude jednat o více jak 100.000 subjektů, které budou muset zkoušku absolvovat.
Vyjděme z toho, že funkčních bude 18 zkušebních organizací a každá udělá 100 zkoušek týdně, kde bude 80% úspěšnost, tj. 1.440 zkoušek za týden, tj. 5.760 za měsíc, tj. 17.280 za kvartál, což je asi tak zkušební kapacita trhu.
To znamená, že zkoušku nestihne udělat více jak polovina uchazečů (z kapacitních důvodů).

19. 8. 2020

Zkouška 1Zkouška 2Zkouška 3
Zkouška 4Zkouška 5Zkouška 6
Zkouška 7Zkouška 8Zkouška 9

(aktualizace zkouškových otázek 12. 8. 2020)

8. 2. 2019

Pád na chodníku / odpovědnost za újmu.
Zákon č. 13/1997 Sb., § 27, odst. 3: „Vlastník místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti…“
Zákon č. 13/1997 Sb., § 26, odst. 7: „Závadou ve schůdnosti pro účely zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobenému stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.“
Pro vznik odpovědnosti za újmu tedy není podstatné, zda bylo či nebylo posypáno, ale zda chodec mohl či nemohl předvídat změnu ve schůdnosti. Tomu odpovídá i rozsudek Nejvyššího soudu 25 Cdo 1713/2008, který uvádí, že za škodu vzniklou pádem na namrzlém a neposypaném chodníku vlastník chodníku neodpovídá.
Pro úplnost připomínám mistrovské dílo advokáta, který vymohl náhradu újmy i v takovém případě, ale na základě porušení práv poškozeného daných Listinou základních práv a svobod – viz nález Ústavního soudu ÚS 2315/15.

O KOMOŘE

MOTTO:
Jen početná a odborně způsobilá profesní komora vytvoří stabilní podnikatelské a profesní prostředí, kde za každým jedním členem stojí celá komora.

Školení k zákonu č. 170/2018 Sb. (o distribuci pojištění a zajištění)

Komora pojišťovacích zprostředkovatelů připraví pro své členy sérii školení v souvislosti s přijatým zákonem. Školení proběhne jak v Čechách, tak i na Moravě. Cílem školení bude získat rozumné informace za rozumnou cenu. Termíny školení zveřejníme na těchto stránkách.

Komora hájí zájmy svých členů
Dodnes se pokusy o vybudování silné profesní komory spojovaly mnohdy s prosazováním vlastních zájmů některých členů. To je zcela nepřípustné. Komora slouží výhradně celé členské základně, hájí její zájmy. Nezastupitelnou funkcí je obrana svých členů, před mnohdy protizákonným jednáním ČNB, kterého se tato organizace dopouští při svých kontrolách.

Komora jedná se státními orgány na základě pověření od svých členů
Četné schůzky se zástupci ČNB, ministerstva financí a zástupci poslaneckých klubů nám již nyní potvrzují, že jen tato aktivita má na připravované novely a zákony vliv. Má-li se naše síla, se kterou požadujeme po státních orgánech úpravy v jimi navrhovaných zákonech, zvýšit, je nezbytné, abyste se Vy, kteří dosud stojíte mimo tuto komoru, zamysleli, zda i pro Vás nenastal čas dát jasně a hlasitě najevo, že bez podpory profesní komory není možné nenávratně měnit a ničit pojistný trh.

Komora dbá na ochranu klienta
Každý zprostředkovatel ví, že bez klientů může své podnikání ukončit. Komora proto jasně deklaruje, že zájmy klienta jsou nadřazeny nejen zájmům zprostředkovatele, ale především zájmu pojišťoven. Komora si je vědoma, že její členové stojí uprostřed dvou skupin s naprosto odlišnými zájmy. Zatímco pojišťovny chtějí zisk, mnohdy na úkor nedodržení smluvního závazku vyplývajícího z uzavřené pojistné smlouvy, tak klienti očekávají pojistné plnění.

Komora zajišťuje profesní vzdělávání svých členů
Jen vysoká odborná způsobilost jednotlivých členů tvořících členskou základnu je zárukou, že všechny zainteresované strany na pojistném trhu, budou zřetelně vnímat velkou morální a odbornou sílu komory. Finanční prostředky je nutno směřovat především do vzdělávání. Komoře nepřísluší plýtvat finančními prostředky na nesmyslné soutěže, které mimo jiné dokládají odklon od klienta k pojišťovně.

Jsme přesvědčeni, že vybudování silné profesní komory je možné. Záleží ovšem jen na Vás, zda se to podaří ještě před přijetím nového zákona, nebo poté, kdy dojde k významným změnám na pojistném trhu, který nyní bez nás zdatně moderují především pojišťovny.

SEZNAM ČLENŮ

K dnešnímu dni registrujeme 126 členů.

Schopnost Komory pojišťovacích zprostředkovatelů hájit zájmy svých členů a prosazovat společné zájmy při jednání s vládou a ČNB je přímo úměrná velikosti členské základny. Pokud nepatříte mezi společnosti, kterým je jedno, jakým směrem se bude trh pojišťovnictví ubírat a máte zájem se přímo či nepřímo podílet na legislativních změnách či nařízeních ČNB, tak budeme vděční za rozšíření našich řad.
O výhodách pro členy se dočtete více ZDE.

KONTAKTY

Komora pojišťovacích zprostředkovatelů
Borská 2718/55, Jižní Předměstí
301 00 Plzeň

tel. +420 777 289 120
vacek@komorapz.cz

Gustav Vacek
předseda předsednictva

Vacek@komorapz.cz

Vladimír Fortelka
člen předsednictva

Fortelka@komorapz.cz

Bohumír Vítovec
člen předsednictva

Vitovec@komorapz.cz

Milan Vintr
člen předsednictva

Vintr@komorapz.cz

Petr Kratochvíl
člen předsednictva

Kratochvil@komorapz.cz